HMS KURS FOR DAGLIG LEDER 990,- OG HMS KURS FOR VERNEOMBUD

Om inneklima

Arbeidsgiver skal sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. Dette betyr som hovedregel at det må etableres tilfredsstillende ventilasjon, basert på normene i veiledningen Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Normalt er det bare mekanisk ventilasjon som vil kunne gi et tilfredsstillende inneklima. Dersom arbeidsgiver leier lokaler vil også utleier være ansvarlig for at lokalene har et tilfredsstillende inneklima. Kostnadsfordeling beror i slike tilfeller på leieavtalen.

Du kan lese mer om krav til det fysiske arbeidsmiljøet i arbeidsmiljølovens § 4-4 (lovdata.no)

Ventilasjon skal behovsvurderes.

Antall personer som skal oppholde seg i et rom avgjør hvilke krav man skal stille til ventilasjonen. Både materialer og møbler kan avgi eller lagre lukt når de er nye. Det må derfor beregnes utlufting også fra dem. Dersom arbeidet som utføres i lokalene er slik at det avgis lukt eller partikler til lufta stilles det enda større krav til lufttilgang.

Når man skal beregne ventilasjonen må man ta hensyn til alle behovene samlet. De oppgitte mengdene under forteller hvor mange liter luft som må styres inn i et rom.

Luftbehov for mennesker 7,0 l/s per person

Utlufting fra materialer 0,7 - mer enn 2 l/s per m² gulv

Tillegg for prosesser og aktiviteter (1 l/s = 3,6 m³/time

Nødvendig luftmengde avhenger også av hvilke oppgaver som utføres. Enkelte virksomheter vil ha ekstra luftbehov. Prosesser som sveising eller kjemikaliehåndterting vil ofte kreve punktavsug.

Forhold som påvirker luftkvalitet

Tilfredsstillende luftkvalitet kan sikres gjennom:

 • Valg av byggematerialer og innredning som avgir lite forurensning og lukt, og som kan rengjøres på tilfredsstillende måte
 • Spesielle tiltak overfor forurensningskilder for å unngå spredning
 • God uttørking av materialer i byggefasen
 • Effektiv ventilasjon med tilførsel av ren uteluft
 • Gode driftsrutiner, vedlikehold og renhold av tekniske anlegg og arbeidslokaler.
 • Temperatur avpasset etter virksomhetens aktiviteter.

Normaltemperatur bør vanligvis ikke overstige 22 grader.I kortvarige perioder må man godta større varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon. En overskridelse bør ikke utgjøre mer enn 14 dager.

Her finner du mer informasjon om temperatur på jobben.

Mulige helseplager

 • Luftveisplager som for eksempel astma eller hyppige luftveisinfeksjoner
 • Slimhinneirritasjoner i øyne, nese og hals
 • Hodepine
 • Tretthet eller uopplagthet som også kan medføre konsentrasjonsvansker
 • Hudplager

Symptomene kommer gjerne etter en tids opphold i lokalene og øker i styrke utover dagen. Når man forlater lokalene avtar problemene gradvis. Det kan imidlertid være store individuelle variasjoner i følsomhet, og ulike faktorer kan være med på å påvirke opplevelsen.

Hva kan gjøres når inneklimaet ikke er forsvarlig

Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Det kan også være naturlig, for deg eller din leder å kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning.

Dersom du ikke når frem internt i virksomheten og problemene vedvarer, kan man kontakte Arbeidstilsynet for videre råd. Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiver og/eller eventuelt utleier av arbeidslokalene å iverksette tiltak for å bedre inneklimaet.

HMS Kurs for daglig leder 990,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på ca 1 time. Tradisjonelle HMS kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Fra 2007 til 2017 har flere flere tusen kunder valg vårt system

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

HMS Artikkler

Generelt om Helse, Miljø og Sikkerhet

2017 08 01

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

2016 03 28

Fra 1. mars 2016 vil alle sykemelderne være pålagt å bruke den nye versjonen av sykmeldingen som gir både arbeidsgivere og NAV målrettet informasjon om den sykmeldte.

2016 03 28

Fra januar 2016 innfører Mattilsynet smilefjestilsyn i hele Norge. Smilefjesordningen skal gjøre hygienen bedre og maten tryggere på norske serveringssteder.

– Smilefjesordningen tar både gjestene og bransjen på alvor. Smilefjesene vil gi forbrukerne informasjon om hygienen ved restaurantene og kafeene før de setter seg ved bordet og bestiller mat. Ordningen gir gjestene mulighet til å gjøre bevisste valg om hvor de ønsker å spise. Jeg er også sikker på at den vil føre til bedre hygiene på serveringsstedene, slik at maten som serveres blir enda tryggere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

2016 03 18

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet.

2013 11 11

Du har 25 minutter på deg til å finne en PC og bestille kurs fra oss, ellers kommer Arbeidstilsynet!

2011 12 01

Stadig flere firmaer tilbyr nå arbeidsmiljøopplæring på nett, der ledere blir tilbudt raske og enkle kurs for lovpålagt kompetanseøkning i hms- og arbeidsmiljø. LO-sekretær Trine Lise Sundnes har sett seg lei på problemet, og ønsker nå en godkjenningsordning.

2011 09 23

Det er nå ni uker siden de nye reglene for oppfølging av sykemeldte trådte i kraft. Dermed skal de første rapportene om oppfølging av sykemeldte sendes inn, og NAV håper arbeidsgiverne har oppdatert sine rutiner i tide.

2011 09 23

Arbeidstilsynet får ofte meldinger om hørselskader som følge av støy på arbeidsplassen. Spesielt utsatt er ansatte innen industri, bygg- og anlegg, transport og lagring, samt forsvaret. Flere meldinger fra flyplassen Værnes førte til ekstra tilsyn av arbeidsplassen.

2011 09 05

Godt inneklima er lønnsomt. Det er holdepunkter for at dårlig inneklima på arbeidsplassen gir nedsatt funksjon og produktivitet, derfor kan det lønne seg å investere i et godt klima.

2011 03 12

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111

HMS Nyheter

2017 08 01

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

2017 05 24

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, mange av dem i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.