HMS KURS FOR DAGLIG LEDER 990,- OG HMS KURS FOR VERNEOMBUD

Fritak fra arbeidsgiverperiode ved sykdom

Langvarig eller kronisk sykdom

Ifølge folketrygdloven kan det innvilges fritak fra arbeidsgiverperioden i følgende tilfeller:

* Dersom arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær.

* Dersom arbeidstaker har svangerskapsrelatert sykefravær (dette punkt vil ikke bli behandlet nærmere i denne artikkel)

Bakgrunnen for bestemmelsen er spesielt å motvirke at arbeidsgiveransvar for sykepenger skal medføre økte problemer på arbeidsmarkedet for personer som har risiko for større sykefravær enn det som er vanlig for arbeidstakere for øvrig.

Særlig stort sykefravær

Det at arbeidstaker har en langvarig eller kronisk sykdom er ikke alene tilstrekkelig for å gjøre unntak fra arbeidsgiveransvar. Sykdommen må i tillegg medføre risiko for særlig stort sykefravær.

I vurderingen vektlegges ethvert sykefravær, uansett diagnose, men størstedelen av sykefraværet må ha sammenheng med den langvarige eller kroniske sykdommen. Når det fremtidige sykefraværet skal vurderes vil det legges vekt på opplysninger om hvordan sykefraværet har vært i tiden forut for søknaden.

Minst 35 fraværsdager i året

Etter forvaltningspraksis er det lagt til grunn at sykefraværet må ligge på omkring 35 dager i året for at vilkåret skal anses å være oppfylt. Ved særlig hyppige og kortvarige sykefravær som bare faller innenfor arbeidsgiverperioden, anses vilkåret oppfylt, selv om antallet fraværsdager per år er under 35 dager.

Sykefraværet i arbeidsgiverperioder bør likevel være på minst 25 dager, fordelt på minst fem fraværstilfeller.

Ny sykdom vil, bortsett fra i helt klare tilfeller, bare gi grunnlag for løse antakelser om den fremtidige fraværssituasjon. Unntak kan derfor normalt ikke gjøres før en har fått kjennskap til virkningen over et relevant tidsrom, som helst bør være på minst ett til to år.

Krav til dokumentasjon

Om dokumentasjonen er egenmelding eller sykmelding fra lege er ikke avgjørende. Kopi av egenmeldinger sammen med registrert legemeldt fravær og evt. legeerklæring, er tilstrekkelig dokumentasjon for å avgjøre om de medisinske vilkårene i § 8-20 er oppfylt.

Hvem kan søke om fritak?

Både arbeidstakeren og arbeidsgiveren kan søke om unntak fra arbeidsgiverperiode. NAV har utarbeidet egen søknadsblankett for dette formål som fylles ut og sendes arbeidstakers lokale NAV-kontor.

Søknaden kan fremsettes i et tidsrom da vedkommende ikke er i arbeid eller under et bestående arbeidsforhold. Når NAV har behandlet saken skal melding om vedtaket sendes arbeidstaker med kopi til arbeidsgiver dersom det er sistnevnte som har fremmet søknaden. Innvilgelsen gjelder fra den dag søknaden kom inn til NAV.

NAV vil til enhver tid kunne omgjøre vedtaket om unntak fra arbeidsgiveransvaret. Dette vil være særlig aktuelt dersom det gjennom et lengre tidsrom har vist seg at arbeidstakers sykefravær ikke i vesentlig grad overstiger fraværet for arbeidstakere for øvrig.

HMS Kurs for daglig leder 990,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på ca 1 time. Tradisjonelle HMS kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Fra 2007 til 2017 har flere flere tusen kunder valg vårt system

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

HMS Guider

2017 03 09

Det skal inngås skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold uavhengig om det gjelder en fast eller midlertidig ansettelse

2011 02 28

En medarbeider som sliter med mye sykdom, kan også påføre arbeidsgiveren belastninger. Her er en innføring i hvilke regler som gjelder når det gjelder fritak fra arbeidsgiverperiode.

Når en arbeidstaker blir syk, plikter arbeidsgiver å betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16 kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Det er ingen begrensning på hvor mange arbeidsgiverperioder det kan bli i løpet av et år.

Arbeidsgiver kan derfor påføres en stor belastning dersom arbeidstaker stadig har fravær grunnet sykdom.

2011 02 28

Partene i arbeidslivet og regjeringen inngikk den 3. oktober 2001 en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidslig (IA-avtalen). Avtalen er et trepartssamarbeid og oppstod som følge av en økende felles bekymring for blant annet stigende sykefravær og økning i uføretallene. Avtalen fastsatte tre konkrete delmål:

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111

HMS Nyheter

2017 08 01

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

2017 05 24

Statoil planlegger å kutte 250 stillinger i den sentrale staben, mange av dem i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet.

HMS Artikkler

2017 08 01

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

2016 03 28

Fra 1. mars 2016 vil alle sykemelderne være pålagt å bruke den nye versjonen av sykmeldingen som gir både arbeidsgivere og NAV målrettet informasjon om den sykmeldte.