NETTBASERT HMS KURS FOR DAGLIG LEDER KUN 990,- GODKJENT HMS KURSBEVIS

Om inneklima

Arbeidsgiver skal sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. Dette betyr som hovedregel at det må etableres tilfredsstillende ventilasjon, basert på normene i veiledningen Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Normalt er det bare mekanisk ventilasjon som vil kunne gi et tilfredsstillende inneklima. Dersom arbeidsgiver leier lokaler vil også utleier være ansvarlig for at lokalene har et tilfredsstillende inneklima. Kostnadsfordeling beror i slike tilfeller på leieavtalen.

Du kan lese mer om krav til det fysiske arbeidsmiljøet i arbeidsmiljølovens § 4-4 (lovdata.no)

Ventilasjon skal behovsvurderes.

Antall personer som skal oppholde seg i et rom avgjør hvilke krav man skal stille til ventilasjonen. Både materialer og møbler kan avgi eller lagre lukt når de er nye. Det må derfor beregnes utlufting også fra dem. Dersom arbeidet som utføres i lokalene er slik at det avgis lukt eller partikler til lufta stilles det enda større krav til lufttilgang.

Når man skal beregne ventilasjonen må man ta hensyn til alle behovene samlet. De oppgitte mengdene under forteller hvor mange liter luft som må styres inn i et rom.

Luftbehov for mennesker 7,0 l/s per person

Utlufting fra materialer 0,7 - mer enn 2 l/s per m² gulv

Tillegg for prosesser og aktiviteter (1 l/s = 3,6 m³/time

Nødvendig luftmengde avhenger også av hvilke oppgaver som utføres. Enkelte virksomheter vil ha ekstra luftbehov. Prosesser som sveising eller kjemikaliehåndterting vil ofte kreve punktavsug.

Forhold som påvirker luftkvalitet

Tilfredsstillende luftkvalitet kan sikres gjennom:

 • Valg av byggematerialer og innredning som avgir lite forurensning og lukt, og som kan rengjøres på tilfredsstillende måte
 • Spesielle tiltak overfor forurensningskilder for å unngå spredning
 • God uttørking av materialer i byggefasen
 • Effektiv ventilasjon med tilførsel av ren uteluft
 • Gode driftsrutiner, vedlikehold og renhold av tekniske anlegg og arbeidslokaler.
 • Temperatur avpasset etter virksomhetens aktiviteter.

Normaltemperatur bør vanligvis ikke overstige 22 grader.I kortvarige perioder må man godta større varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon. En overskridelse bør ikke utgjøre mer enn 14 dager.

Her finner du mer informasjon om temperatur på jobben.

Mulige helseplager

 • Luftveisplager som for eksempel astma eller hyppige luftveisinfeksjoner
 • Slimhinneirritasjoner i øyne, nese og hals
 • Hodepine
 • Tretthet eller uopplagthet som også kan medføre konsentrasjonsvansker
 • Hudplager

Symptomene kommer gjerne etter en tids opphold i lokalene og øker i styrke utover dagen. Når man forlater lokalene avtar problemene gradvis. Det kan imidlertid være store individuelle variasjoner i følsomhet, og ulike faktorer kan være med på å påvirke opplevelsen.

Hva kan gjøres når inneklimaet ikke er forsvarlig

Ta opp problemet med arbeidsgiver, gjerne via verneombudet eller arbeidsmiljøutvalget. Det kan også være naturlig, for deg eller din leder å kontakte bedriftshelsetjenesten, dersom virksomheten er tilknyttet en slik ordning.

Dersom du ikke når frem internt i virksomheten og problemene vedvarer, kan man kontakte Arbeidstilsynet for videre råd. Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiver og/eller eventuelt utleier av arbeidslokalene å iverksette tiltak for å bedre inneklimaet.

HMS Kurs for daglig leder 990,-

HMS kurs for verneombud 1990,-

Du som daglig leder kan nå bestå HMS kurs på ca 1 time. Tradisjonelle HMS kurs kan ta opp til en hel arbeidsdag og gjerne med unødvendige høye utgifter. Med vårt tilbud til e-læring kan du gjennomføre kurset i fred og ro akkurat når det passer deg.

Fra 2007 har flere flere tusen kunder valg vårt system

Arbeidsgivere er en sammensatt målgruppe. Noen leder konserner med titusener ansatte i inn- og utland, mens andre har et fåtall medarbeidere og er selv aktive i produksjonen.Det er 173.321 arbeidsgivere i Norge, og tre fjerdedeler av dem har færre enn ti ansatte (SSB, 2006). Produksjonen favner også bredt fra vareproduserende industri, bygg eller anlegg til transport- hotell- eller konsulenttjenester. Et HMS Kurs skal være nyttig for alle arbeidsgivere, uansett bransje og bedriftens størrelse. Derfor må vårt HMS Kurs bli i generell i form

Online HMS Kurs kun 990,-

Online HMS ble satt opp i 2007 og er i dag den mest erfarne leverandøren på HMS Kurs

Vårt HMS Kurs for ledere er basert på E-Læring slik at du som kunde kan ta ditt HMS Kurs for ledere når det passer deg

Med på kjøpet vil du også få med gratis Internkontrollsystem som du kan benytte deg av i bedriften.

Vårt HMS Kurs for ledere koster 990,-

NETTBASERT HMS KURS FOR DAGLIG LEDER KUN 990,-

· Du sparer opp mot 70%, vår pris er kun 990,- eks mva
· Du mottar HMS Kursbevis umiddelbart etter du har bestått
· Ingen skjulte kostnader på vårt HMS Kurs
· Gratis oppdateringskurs om du ønsker dette
· God rabatt på HMS Kurs for verneombud

HMS Guider

2017 03 09

Det skal inngås skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold uavhengig om det gjelder en fast eller midlertidig ansettelse

2011 09 23

Det er nå ni uker siden de nye reglene for oppfølging av sykemeldte trådte i kraft. Dermed skal de første rapportene om oppfølging av sykemeldte sendes inn, og NAV håper arbeidsgiverne har oppdatert sine rutiner i tide.

2011 09 23

Arbeidstilsynet får ofte meldinger om hørselskader som følge av støy på arbeidsplassen. Spesielt utsatt er ansatte innen industri, bygg- og anlegg, transport og lagring, samt forsvaret. Flere meldinger fra flyplassen Værnes førte til ekstra tilsyn av arbeidsplassen.

2011 09 05

Godt inneklima er lønnsomt. Det er holdepunkter for at dårlig inneklima på arbeidsplassen gir nedsatt funksjon og produktivitet, derfor kan det lønne seg å investere i et godt klima.

2011 03 12

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. Du kan gå ut fra at den gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

2011 03 12

I henhold til arbeidsmiljølovens § 6-1 skal det være verneombud i alle be­drifter. I bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan det inngås avtale om andre ordninger. Verneombudet er ar­beidstakernes representant i arbeids-miljøspørsmål, og skal velges blant de ansatte. Når en ansatt opptrer som verneombud, skal han eller hun utføre de oppgaver som i loven er bestemt for denne rollen. Arbeidsgiver kan ikke instruere et verneombud i utøvelsen av verneombudsoppgavene.

2011 03 12

Arbeidsmiljøloven gir tillitsvalgte mange oppgaver. Oppgavene er ho­vedsakelig knyttet til andre felt enn HMS-området, for eksempel spørs­mål knyttet til arbeidstid, oppsigelser, større omorganiseringer, endringer, virksomhetsoverdragelser osv.

2011 03 12

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeids­giver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksom­heten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeids­takerne og deres tillitsvalgte.

2011 03 12

I bedrifter med mer enn 50 ansatte skal det være AMU, men også bedrifter med færre ansatte kan ha AMU

2011 03 03

Når man reiser rundt i ulike opplever man ulike måter å definere HMS (HMS filosofi, HMS visjon )

Generelt kan man si at bedriftens HMS politikk er den overordnede ledestjernen de skal strekke seg mot. En slik politikk er ikke et mål som skal oppnås, men noe man hele tiden skal strekke seg etter. Det er stjerna man navigerer etter. Dermed blir en bedrifts HMS politikk ofte noe statisk, som vedvarer over lengre perioder.

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111