HMS KURS FOR DAGLIG LEDER PÅ NETT SIDEN 2007. KUN 990,-

HMS Spørsmål

Hva menes med virksomhetens øverste leder?

.

Med øverste leder i arbeidsmiljøloven § 3-5 menes den helt øverste lederen. Den som har det øverste og endelige ansvaret for beslutninger i bedriften. Med bedriften menes her den juridiske enheten. Plikten til opplæring retter seg derfor typisk mot den som er administrerende direktør, daglig leder og tilsvarende.

.

Når ble det påbudt med opplæring i HMS for virksomhetens øverste leder, og hvor står det at dette er påbudt?

.

Aml. § 3-5 fastsetter at øverste leder i enhver virksomhet som går inn under loven skal gjennomgå opplæring i HMS. Dette kravet kom med den reviderte arbeidsmiljøloven som gjelder fra 1. januar 2006.

.

Er det virkelig helt påbudt med HMS kurs? Dette er jeg kritisk til

.

Arbeidsmiljøloven pålegger i § 3-5 en klar plikt ovenfor virksomhetens øverste leder til å gjennomføre opplæring i HMS. Du må derfor gjennomføre opplæring dersom du ikke kan dokumentere skriftlig at du har annen utdanning eller arbeidserfaring som gjør at du oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring.

.

Hva er kravet til innholdet i opplæringen? Må jeg gå på HMS kurs

.

Aml. § 3-5 bestemmer at virksomhetens øverste leder skal ha gjennomført opplæring i HMS. Det er ikke krav om at man må ha gått på kurs. Opplæringen kan altså gjennomføres på flere ulike måter. Kravet er at man har gjennomført opplæring og at man kan dokumentere at lederen har kunnskapen. Det vil si at dersom man har arbeidet med HMS, har god kunnskap på feltet og kan dokumentere dette, så trenger man ikke nødvendigvis gå på kurs. Dersom virksomhetens øverste leder ikke har inngående kunnskap om HMS må lederen skaffe seg dette, og da er vårt kurs en rimelig og rask måte å dokumentere at lederen har gjennomført opplæring.

.

Øverste leder har gjennomført kurs for verneombud (40 timer) tidligere. Trenger øverste leder å gjennomføre ny opplæring?

.

Arbeidsmiljøloven setter ikke bestemte krav til innholdet i opplæringen for ledere, men direktoratet for arbeidstilsynet arbeider med en veiledning som kommer snart. Forutsetningen er at opplæringen skal være tilstrekkelig til at øverste leder sørger for at det gjennomføres et godt HMS arbeid i virksomheten. Det er Arbeidstilsynet som ved et eventuelt tilsyn vil vurdere om du har nødvendig kompetanse på hms området. I henhold til aml. § 3-5 er det du som må dokumentere at du har gjennomført tilstrekkelig opplæring. Her kan kursbeviset fra verneombudskurset legges frem, men dette gir ingen garanti for at arbeidstilsynet godkjenner dette som tilstrekkelig kompetanse. Uansett hva slags opplæring du har gjennomført har arbeidstilsynet rett til å gjennomføre tilsynsbesøk i din virksomhet. Ved tilsyn vil de se på gjennomføringen av HMS i deres virksomhet og vurdere om de mener denne er god nok, og så måle dette opp mot et eventuelt kursbevis. Dersom du er usikker på hvordan du som leder skal ivareta HMS ved driftsmessige beslutninger vil jeg råde deg til å gjennomføre et kurs nå. Dersom du mener du har god oversikt over plikter og rettigheter i lovverket samt en god gjennomføring av HMS i bedriften kan det hende at tidligere verneombudskurs er nok. Men vi gjør oppmerksom på at det er kommet vesentlige endringer og tillegg i arbeidsmiljøloven siste 10 år som du må kjenne til. Dette er dekket i vårt kurs.

.

Hva er god nok dokumentasjon på at jeg har gjennomført HMS Kurs for ledere?

.

Kursbevis fra våre kurs er god nok dokumentasjon. Kursbevis fra andre kursholdere vil også være god nok dokumentasjon dersom kurset oppfyller kravene i veilederen fra Arbeidstilsynet. Det er et krav at kursbeviset skal angi hva man har fått opplæring i. Vi antar at kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg vil være tilstrekkelig dokumentasjon. I henhold til veilederen fra arbeidstilsynet, som er ute på høring nå, vil yrkespraksis kunne være god nok opplæring. Det er et krav at erfaringen kan dokumenteres skriftlig.

.

Hva er konsekvensen av å ikke gjennomføre HMS opplæring?

.

Dersom du får tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet må du regne med at de etterspør dokumentasjon på at du har gjennomført opplæring. Dersom du ikke kan dokumentere dette må du regne med at du får pålegg om å gjennomføre opplæring. Arbeidstilsynet kan sette tidsfrist og eventuelt ilegge dagbøter dersom du ikke følger pålegget. En følge av manglende opplæring kan være at du ikke kjenner lovens krav og bryter en bestemmelse. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om straff for alvorlige brudd på loven. Men vi antar at disse straffebestemmelsene først kommer til anvendelse i mer alvorlige tilfeller. Ved alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven kan Arbeidstilsynet kan reagere på flere ulike måter:

•dagbøter fra arbeidstilsynet •pålegg om å gjennomføre ulike tiltak •Pålegg om stans av arbeidet inntil tiltakene er gjennomført. •Bøter og fengsel kan i bli aktuelt for de aller mest alvorlige tilfellene

.

Vi er en liten bedrift med bare to ansatte. Må jeg som er øverste leder

gjennomgå opplæring?

.

Ja. Arbeidsmiljølovens krav om opplæring etter § 3-5 gjelder alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere, jf. § 1-2. Lovens krav er på dette området de samme for små, mellomstore og store virksomheter.

.

Jeg er franchisetaker / kommisjonær. Må jeg gjennomgå opplæring i HMS eller holder det at adm. dir. på kjedekontoret har slik opplæring?

.

I en kjede med franchisetakere / kommisjonærer er det flere personer som må gjennomføre HMS opplæring ifølge aml. § 3-5. Den som er franchisetaker / kommisjonær er øverste leder for hver sin virksomhet / butikk. Du må på denne bakgrunn gjennomføre opplæring. Adm. dir. i kjeden er øverste leder for kjedekontoret og må også gjennomgå HMS opplæring som øverste leder for kjedekontoret. Dette da kjedekontoret er en egen virksomhet.

.

Jeg driver enkeltmannsforetak. Må jeg gjennomføre opplæring?

.

Det kommer an på hvordan foretaket ditt er organisert. Dersom du er registrert som enkeltmannsforetak er du ikke omfattet av kravet. Du faller utenfor arbeidsmiljølovens krav om HMS opplæring så lenge du ikke har noen ansatte, jf. aml. §§ 1-2 og 1-8. Dersom du er ansatt i eget aksjeselskap blir det annerledes. Da må du etter vår vurdering gjennomføre opplæring. Du er da ansatt i virksomheten. Øverste leder i enhver virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven og som sysselsetter en eller flere arbeidstakere, har plikt til å gjennomgå opplæring. Dette gjelder selv om du selv eier alle aksjer i selskapet, er styreleder, daglig leder og eneste ansatt.

.

Kan jeg stille med verneombudet i stedet?

.

Nei. Det er du som er øverste leder i virksomheten som har plikt til å gjennomgå opplæring i henhold til aml. § 3-5. Du kan altså ikke sende en annen i ditt sted / delegere bort denne plikten. Verneombudet skal gjennomgå egen og mer omfattende opplæring. Kurs for virksomhetens øverste leder er mindre omfattende og tilfredstiller ikke lovens krav til opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg / AMU. Verneombud og medlemmer av AMU må gå de kursene vi arrangere for denne gruppen. Vi anbefaler øverste leder å gå på kurs sammen med verneombud, selv om dette kurset er mer omfattende. Dette sikrer lik forståelse og enighet om HMS arbeidet i virksomheten. Dette gir bedre forutsetning for godt samarbeid innen HMS, mer effektivt HMS arbeid og større mulighet for ”return on investment”.

.

Jeg driver en liten kiosk og har en ringehjelp så vi er pr. i dag bare to ansatte. Håper det er greit å bli fritatt?.

.

Det å ha en ringehjelp stiller seg ikke annerledes enn å ha ordinært ansatte. Dette følger av aml. § 1-6. Det er heller ingen fritaksregler. Eneste unntaket som kan tenkes er at daglig leder / adm.dir kan dokumentere at de har inngående kjennskap til HMS gjennom arbeidserfaring eller annen opplærig. Med vår kjennskap til din sak er vår vurdering at du må gjennomføre HMS opplæring.

.

Vi er en interesseorganisasjon med 9 ansatte. Regner med at vi er for små til å måtte ta kurset? Det kan vel ikke være tenkt at alle små enheter med oversiktlige personalforhold skal måtte ta denne kostnaden?

.

Interesseorganisasjoner stiller seg ikke annerledes enn øvrige arbeidsgivere. Siden dere sysselsetter ansatte er dere omfattet av arbeidsmiljølovens krav. Daglig leder / adm. dir må derfor gjennomføre opplæring. Dette gjelder enten dere er en liten, mellomstor eller stor organisasjon.


Kurs for daglig leder 990,-

Kurs for verneombud 1990,-

ONLINE HMS KURS

Et systematisk HMS-arbeid er viktig for å forebygge sykefravær, redusere skader og skape et inkluderende arbeidsmiljø. Kontinuerlig arbeid med Helse, Miljø og sikkerhet i bedriften har mange positive effekter viser studier:

⦁ Økt produktivitet og verdiskaping

⦁ Lavere sykefravær

⦁ Færre skader på personer og materiell

⦁ Økt trivsel

⦁ Fornøyde ansatte

⦁ Styrket omdømme

⦁ Enklere å rekruttere dyktige medarbeidere

⦁ Bedre leveringspunktlighet

⦁ Økt kundetilfredshet

Myndighetene (Arbeidstilsynet) stiller krav til dokumentert kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet. For bedriftens øverste leder er det lovpålagt. Arbeidsmiljøloven §3-5 slår fast dette. Loven sier med overlegg ikke noe om hvordan HMS opplæringen skal gjennomføres. Det kan komme forskrifter som regulerer dette i fremtiden, men pt. gjelder veiledningene fra Arbeidstilsynet. Denne veiledningnen sier at innholdet i HMS kurset skal være tilpasset hver bedrifts behov. Arbeidstilsynets veiledning har definert hva som bør inngå i opplæringen:

⦁ Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter

⦁ Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

⦁ Arbeidsmiljøfaktorer

⦁ Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

⦁ Inkluderende arbeidsliv

Dette er mye teori. Derfor passer dette godt som et online kurs der kurstaker selv kan vurdere hva som er viktig å fordype seg i.

Fordelene med å ta HMS kurs online er mange:

⦁ Du slipper å reise bort og bo på hotell

⦁ Du kan ta HMS kurset når det passer

⦁ Du velger selv hva du vil fordype deg i

⦁ Du tar den tiden du trenger

⦁ Du slipper å vært borte fra jobb

⦁ Billigere

Hvor lang tid du bruker på å gjennomføre HMS kurset vil variere avhengig av tidligere erfaring og hvor mye man ønsker å fordype seg i. Det er uansett tid og penger spart i forhold til å reise bort og delta på dyre HMS seminarer på hotell eller konferansesenter. Du kan også bruke kurset som et oppslagsverk i ettertid

hms kurs

Norges ledende HMS Leverandør

MÅLET MED HMS KURSET

⦁ Gi deg kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i bedriften

⦁ Bidra til at du blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.

⦁ Bidra til at du ser verdien av et velfungerende HMS Arbeid

⦁ Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten

⦁ Sette degi stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

⦁ Gi deg kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.

⦁ Bidra til at du driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.

SE OPP FOR USERIØSE AKTØRER

De sverter bransjen

En annen aktør i samme bransje føler seg også forulempet av konkurrentens oppførsel. Online HMS, har fått en rekke henvendelser fra bedriftsledere som har blitt utsatt for det samme.

- Bare den siste måneden har jeg blitt kontaktet av en fem, seks personer som forteller om lignende salg av Smart HMS, sier daglig leder i Online HMS, Marius André Mek.

Firmaet hans kommer opp som en av de øverste treffene når man søker på "HMS-kurs" i Google - noe som gjør at de mottar mange henvendelser fra folk som har blitt truet med Arbeidstilsynet dersom de ikke snarest tar et slikt kurs.

Men Marius André Mek er slett ikke glad, selv om truslene fra slike som Smart HMS har ført til at redde bedriftsledere har kontaktet ham for å bestille kurs.

- Slike metoder sverter bransjen. Jeg merker at folk blir mer og mer skeptiske til HMS-kurs på nett.

Mek, som har tilbudt HMS-kurs over internett siden 2008, håper derfor at myndighetene vil gripe inn mot de useriøse aktørene.

Maktesløst Arbeidstilsyn

Men enn så lenge er det nok temmelig fritt frem for "sjarlatanene", konstaterer Arbeidstilsynet.

- Vi har registrerert at det er mye som foregår ute i markedet. Men det er altså per i dag ingen godkjenningsordning for de som tilbyr slike kurs, sier pressekontakt Per Olav Hernes til DN.no.

Tilsynet er selvsagt ikke overbegeistret over at noen ringer rundt og truer med at etaten står klar til å rykke ut og bøtelegge eller stenge bedrifter.

REF DAGENS NÆRINGSLIV

nettbasert HMS Kurs

Motta HMS Kursbevis med en gang

 

KONTAKT

Administrasjon
E-post: kundeservice@onlinehms.no
Telefon: 9905 1111