HMS Kurs

HMS Kurs for verneombud

Nettbasert HMS Kurs for verneombud

Online HMS leverer nettbaserte HMS Kurs.

HMS KURS

Hvordan fungerer vår HMS Kurs?

  1. Først leser du pensum om HMS kurs for verneombud.
  2. Ta testen og svar på spørsmål som alle har svaralternativer.
  3. Forvent å bruke en time på HMS Kurs for verneombud.

I henhold til arbeidsmiljølovens § 6-1 skal det være verneombud i alle be­drifter. I bedrifter med mindre enn 10 ansatte kan det inngås avtale om andre ordninger. Verneombudet er ar­beidstakernes representant i arbeids-miljøspørsmål, og skal velges blant de ansatte. Når en ansatt opptrer som verneombud, skal han eller hun utføre de oppgaver som i loven er bestemt for denne rollen. Arbeidsgiver kan ikke instruere et verneombud i utøvelsen av verneombudsoppgavene.

Verneombudets hovedoppgave er å kontrollere, overvåke og delta i gjen­nomføringen av verne- og miljøarbei­det. Dersom det foreligger umiddelbar fare for liv eller helse, kan verneombu­det stanse arbeidet.