HMS spørsmål og svar

HMS Spørsmål

Hva menes med virksomhetens øverste leder?

.

Med øverste leder i arbeidsmiljøloven § 3-5 menes den helt øverste lederen. Den som har det øverste og endelige ansvaret for beslutninger i bedriften. Med bedriften menes her den juridiske enheten. Plikten til opplæring retter seg derfor typisk mot den som er administrerende direktør, daglig leder og tilsvarende.

.

Når ble det påbudt med opplæring i HMS for virksomhetens øverste leder, og hvor står det at dette er påbudt?

.

Aml. § 3-5 fastsetter at øverste leder i enhver virksomhet som går inn under loven skal gjennomgå opplæring i HMS. Dette kravet kom med den reviderte arbeidsmiljøloven som gjelder fra 1. januar 2006.

.

Er det virkelig helt påbudt med HMS kurs? Dette er jeg kritisk til…

.

Arbeidsmiljøloven pålegger i § 3-5 en klar plikt ovenfor virksomhetens øverste leder til å gjennomføre opplæring i HMS. Du må derfor gjennomføre opplæring dersom du ikke kan dokumentere skriftlig at du har annen utdanning eller arbeidserfaring som gjør at du oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring.

.

Hva er kravet til innholdet i opplæringen? Må jeg gå på HMS kurs

.

Aml. § 3-5 bestemmer at virksomhetens øverste leder skal ha gjennomført opplæring i HMS. Det er ikke krav om at man må ha gått på kurs. Opplæringen kan altså gjennomføres på flere ulike måter. Kravet er at man har gjennomført opplæring og at man kan dokumentere at lederen har kunnskapen. Det vil si at dersom man har arbeidet med HMS, har god kunnskap på feltet og kan dokumentere dette, så trenger man ikke nødvendigvis gå på kurs. Dersom virksomhetens øverste leder ikke har inngående kunnskap om HMS må lederen skaffe seg dette, og da er vårt kurs en rimelig og rask måte å dokumentere at lederen har gjennomført opplæring.

.

Øverste leder har gjennomført kurs for verneombud (40 timer) tidligere. Trenger øverste leder å gjennomføre ny opplæring?

.

Arbeidsmiljøloven setter ikke bestemte krav til innholdet i opplæringen for ledere, men direktoratet for arbeidstilsynet arbeider med en veiledning som kommer snart. Forutsetningen er at opplæringen skal være tilstrekkelig til at øverste leder sørger for at det gjennomføres et godt HMS arbeid i virksomheten. Det er Arbeidstilsynet som ved et eventuelt tilsyn vil vurdere om du har nødvendig kompetanse på hms området. I henhold til aml. § 3-5 er det du som må dokumentere at du har gjennomført tilstrekkelig opplæring. Her kan kursbeviset fra verneombudskurset legges frem, men dette gir ingen garanti for at arbeidstilsynet godkjenner dette som tilstrekkelig kompetanse. Uansett hva slags opplæring du har gjennomført har arbeidstilsynet rett til å gjennomføre tilsynsbesøk i din virksomhet. Ved tilsyn vil de se på gjennomføringen av HMS i deres virksomhet og vurdere om de mener denne er god nok, og så måle dette opp mot et eventuelt kursbevis. Dersom du er usikker på hvordan du som leder skal ivareta HMS ved driftsmessige beslutninger vil jeg råde deg til å gjennomføre et kurs nå. Dersom du mener du har god oversikt over plikter og rettigheter i lovverket samt en god gjennomføring av HMS i bedriften kan det hende at tidligere verneombudskurs er nok. Men vi gjør oppmerksom på at det er kommet vesentlige endringer og tillegg i arbeidsmiljøloven siste 10 år som du må kjenne til. Dette er dekket i vårt kurs.

.

Hva er god nok dokumentasjon på at jeg har gjennomført HMS Kurs for ledere?

.

Kursbevis fra våre kurs er god nok dokumentasjon. Kursbevis fra andre kursholdere vil også være god nok dokumentasjon dersom kurset oppfyller kravene i veilederen fra Arbeidstilsynet. Det er et krav at kursbeviset skal angi hva man har fått opplæring i. Vi antar at kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg vil være tilstrekkelig dokumentasjon. I henhold til veilederen fra arbeidstilsynet, som er ute på høring nå, vil yrkespraksis kunne være god nok opplæring. Det er et krav at erfaringen kan dokumenteres skriftlig.

.

Hva er konsekvensen av å ikke gjennomføre HMS opplæring?

.

Dersom du får tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet må du regne med at de etterspør dokumentasjon på at du har gjennomført opplæring. Dersom du ikke kan dokumentere dette må du regne med at du får pålegg om å gjennomføre opplæring. Arbeidstilsynet kan sette tidsfrist og eventuelt ilegge dagbøter dersom du ikke følger pålegget. En følge av manglende opplæring kan være at du ikke kjenner lovens krav og bryter en bestemmelse. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om straff for alvorlige brudd på loven. Men vi antar at disse straffebestemmelsene først kommer til anvendelse i mer alvorlige tilfeller. Ved alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven kan Arbeidstilsynet kan reagere på flere ulike måter.

Vi er en liten bedrift med bare to ansatte. Må jeg som er øverste leder

gjennomgå opplæring?

.

Ja. Arbeidsmiljølovens krav om opplæring etter § 3-5 gjelder alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere, jf. § 1-2. Lovens krav er på dette området de samme for små, mellomstore og store virksomheter.

.

Jeg er franchisetaker / kommisjonær. Må jeg gjennomgå opplæring i HMS eller holder det at adm. dir. på kjedekontoret har slik opplæring?

.

I en kjede med franchisetakere / kommisjonærer er det flere personer som må gjennomføre HMS opplæring ifølge aml. § 3-5. Den som er franchisetaker / kommisjonær er øverste leder for hver sin virksomhet / butikk. Du må på denne bakgrunn gjennomføre opplæring. Adm. dir. i kjeden er øverste leder for kjedekontoret og må også gjennomgå HMS opplæring som øverste leder for kjedekontoret. Dette da kjedekontoret er en egen virksomhet.

.

Jeg driver enkeltmannsforetak. Må jeg gjennomføre opplæring?

.

Det kommer an på hvordan foretaket ditt er organisert. Dersom du er registrert som enkeltmannsforetak er du ikke omfattet av kravet. Du faller utenfor arbeidsmiljølovens krav om HMS opplæring så lenge du ikke har noen ansatte, jf. aml. §§ 1-2 og 1-8. Dersom du er ansatt i eget aksjeselskap blir det annerledes. Da må du etter vår vurdering gjennomføre opplæring. Du er da ansatt i virksomheten. Øverste leder i enhver virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven og som sysselsetter en eller flere arbeidstakere, har plikt til å gjennomgå opplæring. Dette gjelder selv om du selv eier alle aksjer i selskapet, er styreleder, daglig leder og eneste ansatt.

.

Kan jeg stille med verneombudet i stedet?

.

Nei. Det er du som er øverste leder i virksomheten som har plikt til å gjennomgå opplæring i henhold til aml. § 3-5. Du kan altså ikke sende en annen i ditt sted / delegere bort denne plikten. Verneombudet skal gjennomgå egen og mer omfattende opplæring. Kurs for virksomhetens øverste leder er mindre omfattende og tilfredstiller ikke lovens krav til opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg / AMU. Verneombud og medlemmer av AMU må gå de kursene vi arrangere for denne gruppen. Vi anbefaler øverste leder å gå på kurs sammen med verneombud, selv om dette kurset er mer omfattende. Dette sikrer lik forståelse og enighet om HMS arbeidet i virksomheten. Dette gir bedre forutsetning for godt samarbeid innen HMS, mer effektivt HMS arbeid og større mulighet for ”return on investment”.

.

Jeg driver en liten kiosk og har en ringehjelp så vi er pr. i dag bare to ansatte. Håper det er greit å bli fritatt?.

.

Det å ha en ringehjelp stiller seg ikke annerledes enn å ha ordinært ansatte. Dette følger av aml. § 1-6. Det er heller ingen fritaksregler. Eneste unntaket som kan tenkes er at daglig leder / adm.dir kan dokumentere at de har inngående kjennskap til HMS gjennom arbeidserfaring eller annen opplærig. Med vår kjennskap til din sak er vår vurdering at du må gjennomføre HMS opplæring.

.

Vi er en interesseorganisasjon med 9 ansatte. Regner med at vi er for små til å måtte ta kurset? Det kan vel ikke være tenkt at alle små enheter med oversiktlige personalforhold skal måtte ta denne kostnaden?

.

Interesseorganisasjoner stiller seg ikke annerledes enn øvrige arbeidsgivere. Siden dere sysselsetter ansatte er dere omfattet av arbeidsmiljølovens krav. Daglig leder / adm. dir må derfor gjennomføre opplæring. Dette gjelder enten dere er en liten, mellomstor eller stor organisasjon.

Kurs for daglig leder 990,-

Kurs for verneombud 1990,-